Tel: +48 71 307 70 60 | biuro@incorso.pl

Regulamin strony internetowej

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona https://incorso.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest własnością firmy Incorso spółka cywilna.

1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę https://incorso.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Każdy Usługobiorca/Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych strony https://incorso.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1.4.1. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.)

1.4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.),

1.4.3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.),

1.4.4. inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. DEFINICJE

2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie https://incorso.pl umożliwiający Usługobiorcy/Kupującemu bezpośredni kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.

2.2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Strony.

2.3. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA – Paweł Jacek Sarniak oraz Marta Sarniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Incorso s.c., adres siedziby: ul. Kleczkowska 45, 50-225 Wrocław, NIP: 8943138644, REGON: 382610254, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@incorso.pl, tel. +48 71 307 70 60.

2.4. USŁUGOBIORCA/KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

2.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

3.1.1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

3.1.2. korzystanie z Newslettera,

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

4.2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

4.2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

5.2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

5.3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@incorso.pl

5.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://incorso.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://incorso.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://incorso.pl, bez zgody Usługodawcy.

6.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://incorso.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

7.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

© 2022 INCORSO. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka Cookies | Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl